สวัสดิการ

สวัสดิการ

บริษัท ดาเหลียน เชงซี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ใส่ใจในคุณภาพชีวิตพนักงานของเรา ทางบริษัทฯ จึงได้จัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานดังนี้

 • ประกันภัยกลุ่ม คุ้มครองทุกกรณี (ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ / ทุพพลภาพ / ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน / ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก / ทันตกรรม)
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • เงินรางวัล/โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ทุกปี
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกเสาร์-อาทิตย์)
 • ท่องเที่ยวประจำปี (สามารถพาเพื่อนหรือคนในครอบครัวไปได้)
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • บัตรออกกำลังกาย (Fitness) ในเวลางาน 1 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
 • การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพพนักงาน
 • คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
 • ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน 
 • วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 14 วันต่อปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6-10 วัน/ปี
 • เบี้ยขยันประจำเดือนแบบขั้นบันได 300 400 และ 500
 • ค่าตำแหน่ง (ตามระดับตำแหน่งงาน)
 • ค่าทักษะทางภาษาต่างประเทศ
 • ค่าทักษะทางเทคนิค
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 •