วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

 บุคคลากรคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพร้อมกับพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เรามีความเชื่อว่าบุคลากรคือรากฐานสำคัญที่สนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราจึงส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร

   เรารักและเห็นคุณค่าของบุคคลากรทุกคน
ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน 

นโยบายกิจกรรม “Open Day”

   เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามาพูดคุยหรือปรึกษาแก้ไขปัญหากับผู้บริหาร 
ผู้บริหารจะให้เวลากับพนักงานเพื่อการพูดคุยกับพนักงานทั้งวัน ทั้งสองฝ่ายร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา  ทำให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารและองกรค์อย่างแท้จริง มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มั่นคงและยั่งยืน