Case IFS-ERP/Introduction service

การติดตั้งERPแบบ Component base ในราคาต่ำ

ผลงานการติดตั้งERP ในราคาต่ำ

บริษัทA เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ดำเนินกิจการอยู่ที่อมตะนคร ชลบุรีในปี2013ได้ก่อตั้งโรงงานใหม่ในอมตะนครจังหวัดชลบุรีและได้พิจารณาการติดตั้งระบบ ERP CHENGSI จึงได้แนะนำระบบของIFS และติดตั้งไปที่งานจัดการการเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์  

ติดตั้งERPเพราะสามารถเข้ากับระบบการจัดการการผลิตของสำนักงานใหญ่ได้

บริษัทA เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ทุกประเทศทั่วโลกเนื่องจากมีระบบการจัดการการผลิตที่ใช้ทั่วโลกอยู่แล้ว ERP component based ของIFS จึงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพในการติดตั้งเฉพาะส่วน ที่จำเป็นในราคาไม่สูงในตอนที่ติดตั้งนั้นได้เชื่อมต่อIFSไปยังระบบการจัดการการผลิตที่สำนักงานใหญ่โดยเฉพาะในส่วนการเงินข้อมูลจะถูกรวบรวมเพื่อไปใส่ในรายงานบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งหมดในส่วนของค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเราสนับสนุนการติดตั้งที่ทำให้การปฎิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาตั้งแต่คำร้องขอจัดซื้อการกำหนดราคาการสั่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากนั้นในงานการจัดการคลังสินค้าการบำรุงรักษาอุปกรณ์เนื่องจากใช้ฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพของ IFS จึงนำไปสู่การสั่งซื้ออย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ